baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Czym skorupka za młodu… czyli młode pokolenie w rolnictwie

Young pretty farmer woman standing on farmland with crossed arms and tractors in background
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci… to przysłowie zdaje się odchodzić do lamusa, ponieważ coraz częściej młodzi ludzie wybierają swoją własną ścieżkę kariery, często zupełnie niezgodną z oczekiwaniami rodziców. Taką sytuację niestety obserwuje się w rolnictwie. W czasach gdy mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym ma to coraz większe znaczenia i zaczyna być niebezpiecznym trendem. Co zatem zrobić, by zatrzymać młode pokolenie w rolnictwie, spowodować, by ich praca była satysfakcjonująca? To pytanie pojawia się coraz częściej.

Przede wszystkim należy częściej mówić o szansach i możliwościach, ale też o wyzwaniach, które młode osoby chętniej podejmują. Należy przekazywać wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań i sugerować realny wpływ na ich udoskonalenia. Mówić o możliwości uczestniczenia w przemianie z rolnictwa tradycyjnego na rolnictwo nowoczesne, gdzie dba się nie tylko o plon, ale też o podstawę, czyli szeroko pojęte środowisko, które ten plon daje. O możliwości bycia lepszym od swoich rodziców, rozwijania ich osiągnięć i dawania korzystniejszej perspektywy swoim dzieciom.

Na szczęście są też optymistyczne wiadomości.

W 2019 roku przeprowadzono w Polsce badanie, które dotyczyło grupy młodych (25-34 lata) mieszkańców wsi posiadających wyższe wykształcenie. Okazało się, że większość z nich studiowała w szkołach wyższych położonych blisko dotychczasowego miejsca zamieszkania, dojeżdżali na studia dzienne lub studiowali zaocznie, czyli de facto pozostawali na wsi przez cały okres studiów. Wniosek z tego taki, że ci ludzie od początku byli nastawieni na życie na wsi i tak wybierali sobie studia, żeby nie trzeba było w ogóle jej opuszczać.  Do miasta na studia wyjechała tylko około jedna trzecia z nich.

Z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez Martin&Jacob na zlecenie Banku BNP Paribas na temat sytuacji kobiet na wsi wynika, że 44% kobiet z wyższym wykształceniem jest bardzo zadowolonych z życia na wsi, a najbardziej cenią w nim spokój (87%) i bezpieczeństwo (73%).

Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na prowadzenie gospodarstw (właścicielami są przeważnie mężczyźni, ale coraz częściej widzimy w nich też kobiety) w dużym zakresie korzystają ze środków unijnych na modernizację gospodarstw.

Na wsparcie młodych rolników przewidziano w Planie Strategicznym na lata 2023-2027 budżet ok. 38 mln EUR/rok (średnia stawka: ok. 60 EUR/ha).

Plan Strategiczny na lata 2023-2027 przewiduje realizację  9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolne, ale jeśli chodzi o młode pokolenie, to największą wagę mają następujące działania:

– wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego,

– poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości,

– przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

 – promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa.

Na te cele (oprócz płatności podstawowych oraz redystrybucyjnych) przewidziano w Planie Strategicznym uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników.

Wymogi płatności dla młodych rolników to : maksymalny wiek 40 lat w pierwszym roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności; brak limitu powierzchniowego [obecnie 50 ha]; rozpoczęcie działalności nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku; wymóg posiadania wykształcenia na poziomie ponadpodstawowym lub posiadania 3-letniego stażu pracy w rolnictwie.

Jeśli chodzi o wytyczne dotyczące wykształcenia, to należy spełnić jeden z poniższych warunków:

– wykształcenie zasadnicze branżowe, średnie branżowe, średnie lub zasadnicze zawodowe w rozumieniu przepisów prawa oświatowego, lub

–  3-letni staż pracy w rolnictwie, przy czym za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Pierwotnie (w okresie 2004-2006) premia wynosiła 50 tys. zł. W PROW 2014-2020 wysokość premii wynosi 150 tys. zł, natomiast w ramach PS 2023-2027 proponowane jest kolejne zwiększenie premii na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Katarzyna Owczarek, Plantpress

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po