Badania prowadzone będą między innymi w takich obszarach jak dobrostan zwierząt, opracowywanie nowych suplementów i dodatków paszowych, które będę zapobiegać negatywnym skutkom chowu i hodowli na środowisko naturalne oraz produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego. Projekt skupi się także na tworzeniu nowoczesnych technologii medycznych i weterynaryjnych dotyczących diagnostyki, obrazowania molekularnego, chorób cywilizacyjnych, nowotworowych, populacyjnych, neurodegeneracyjnych oraz immunologicznych. Podejmowane badania pozwolą na opracowanie produktów, usług i nowych technologii związanych z profilaktyką, diagnostyką i terapią chorób cywilizacyjnych oraz chorób rzadkich.

Kluczowe działania projektu obejmują:

  • stworzenie nowoczesnej i innowacyjnej infrastruktury badawczo – rozwojowej służącej prowadzeniu badań naukowych na światowym poziomie;umożliwienie prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt przy współpracy z naukowymi ośrodkami w regionie, kraju i Unii Europejskiej;
  • zapewnienie dostępności do wysokiej jakości ośrodka badawczego dla otoczenia społeczno – gospodarczego;
  • przygotowanie i profesjonalizację kadr, co pozwoli na skuteczniejsze realizowanie celów badawczych, poprzez udoskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników.
Wybrane tematy badawcze planowane do realizacji:
  • Opracowanie nowych technologii oraz dodatków paszowych pozwalających na maksymalne ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko.Identyfikacja biomarkerów genetycznych i molekularnych w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Identyfikacja podstawowych mechanizmów zaangażowanych.
  • Opracowanie skutecznych diet/dodatków i suplementów diet zwalczających i/lub zapobiegających schorzeniom u zwierząt, poprzez doprowadzenie do homeostazy organizmu.
  • Nowe metody ochrony zdrowia zwierząt uwzględniające wpływ ich pochodzenia i chorób na dziedziczenie cech jakościowych, wytypowanie ścieżek sygnałowych modulowanych przez diety, dobór diety do indywidualnych cech zwierzęcia (badania nutrigenomiczne).

Integralną częścią projektu jest budynek doświadczalny realizowany również na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach, w którym znajdzie się centrum pomiaru emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez zwierzęta oraz opracowywania metod przeciwdziałania negatywnym wpływom emisji na środowisko naturalne.

Najnowsze technologie

Centrum Dobrostanu i Zdrowia Zwierząt zostało wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia do analizy składu substancji biologicznych, obrazowania komórkowego, mikroskopii elektronowej oraz badań in vitro. Do dyspozycji naukowców i pacjentów oddane zostało również jedno z najnowocześniejszych w Polsce urządzeń do tomografii komputerowej, co umożliwia precyzyjne i zaawansowane badania diagnostyczne. To zaawansowane wyposażenie sprawia, że Centrum stanowi wiodący punkt referencyjny dla nowoczesnych badań obrazowych zwierząt, przyczyniając się do doskonałości w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej w Polsce.