baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Jak zwiększyć swoje szanse na wsparcie w ramach PS WPR?

farmer-5797211_1280
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Nowe kryteria oceny operacji dla wybranych interwencji w ramach PS WPR na lata 2023-2027.

W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza po raz pierwszy przeprowadzi nabory wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). W pierwszej kolejności m.in będą przyjmowane wnioski na inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych w ramach tzw. interwencji.

Poniżej przedstawiono dwie interwencje wspierające inwestycje w gospodarstwach rolnych tj.  Premie dla młodych rolników i  Rozwój małych gospodarstw, dla których określono szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy, w tym kryteria wyboru operacji. Wzorem poprzednich lat ocena wniosków dokonywana będzie według konkretnych kryteriów. Sprawdźmy więc, co będzie podlegało ocenie, ile będzie można zdobyć punktów i na co warto zwrócić uwagę aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik.

„Premie dla młodych rolników”

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp.Kryteria wyboruLiczba pkt.Uwagi
1.Powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowymmax 3Przy ustalaniu liczby punktów za powierzchnię UR w gospodarstwie bierze się pod uwagę powierzchnię UR, które najpóźniej w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy będą stanowiły przedmiot własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z ZWRSP lub od JST, dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 8 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Punkty przyznaje się za powierzchnię UR powyżej średniej krajowej albo wojewódzkiej w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego.
2.Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności  1-4Punkty przyznaje się w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu pracy. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy – Rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Punkty przyznawane w ramach tego kryterium wyboru nie sumują się.
3.Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność
a młodym rolnikiem:

         Punkty są przyznawane za różnicę wieku pomiędzy osobą fizyczną przekazującą gospodarstwo w całości i na własność lub do małżeńskiej wspólności majątkowej a wnioskodawcą/ młodym rolnikiem, przy czym własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha.
a) powyżej 15 do 25 lat3
b) powyżej 25 lat5
4.Przejmowanie gospodarstwa w całości4Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich UR oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
5.Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości:     Za uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne przyznaje się punkty, pod warunkiem, że powierzchnia UR gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni UR tego gospodarstwa. Punkty przyznawane w ramach tego kryterium sumują się. Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy – Kryteria wyboru operacji.
unijnym systemie jakości2
unijnym systemie jakości – rolnictwo ekologiczne4
krajowym systemie jakości1
6.Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowymmax 3Punkty przyznaje się za wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 19 500 euro.
7.Prowadzenie produkcji zwierzęcej2Punkty przyznaje się, jeśli co najmniej 50% wyliczonej w biznesplanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa stanowi wielkość ekonomiczna osiągnięta z produkcji zwierzęcej.  
8.Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy1Punkty przyznaje się, jeśli w dniu złożenia WOPP dana osoba jest domownikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uczniem w systemie dziennym albo studentem na studiach stacjonarnych, lub zarejestrowanym bezrobotnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 7 punktów.

W przypadku osób ubiegających się o pomoc, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę. W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia UR w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o większej powierzchni UR.
W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów i wskazały w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

„Rozwój małych gospodarstw”

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp.Kryteria wyboruLiczba pkt.Uwagi
1.Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości:   Za uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne przyznaje się punkty, pod warunkiem, że powierzchnia UR gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni UR tego gospodarstwa.
Uczestnictwo w systemie jakości musi być potwierdzone ważnym certyfikatem lub świadectwem jakości.                                           Maksymalna ilość – 5 punktów.
unijnym systemie jakości:  – rolnictwo ekologiczne4
 – innym niż rolnictwo ekologiczne2
b) krajowym systemie jakości1
2.Udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy3Przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.
3.ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II2Co najmniej 50% powierzchni UR wchodzących w skład gospodarstwa w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).
4.Udział lub planowany udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5. Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 3 punkty.

Spośród wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przed pozostałymi wnioskodawcami (mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi) mają kobiety. Natomiast o kolejności przysługiwania pomocy w ramach grupy kobiet oraz w ramach grupy pozostałych wnioskodawców decyduje wyższy przychód bazowy w gospodarstwie.

W ten sposób ocenione pozytywnie pod względem formalnym i  merytorycznym projekty trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Dzięki takiemu podejściu do realizacji zostaną wybrane operacje o odpowiedniej jakości, pozwalające zrealizować cele poszczególnych interwencji. Z przedstawionych wyżej kryteriów wynika, że zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami dla poszczególnych interwencji, istotne z punktu widzenia PS WPR 2023-2027 i wyboru projektu do przyznania pomocy są m.in.: wymiana pokoleniowa w rolnictwie, udział w systemach jakości i zorganizowanych formach współpracy.

Zakładając, że konkurencja w wyścigu po wsparcie finansowe zapowiada się duża, należy już na etapie sporządzania wniosku i biznesplanu, zadać sobie pytanie, nie tylko czy osiągniemy minimalną wymaganą ilość punktów, ale ile ich uzyskamy w ogóle i czy nasze gospodarstwo rolne wpisuje się ww. kierunki rozwoju.

W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane interwencje w ramach PS WPR 2023-2027 dla którychogłoszono terminy naboru wniosków. Szczegółowe informacje na temat interwencji, w tym wytycznych szczegółowych opisujących kryteria oceny oraz harmonogram naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-27.

Opracowanie: Oskar Wysocki, CDR Oddział w Poznaniu

Czytaj więcej

Premie dla młodych rolników

Od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. będzie można ubiegać się o przyznanie premii dla młodych rolników. Wsparcie to realizowane jest