formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Jak zwiększyć swoje szanse na wsparcie w ramach PS WPR?

farmer-5797211_1280
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Nowe kryteria oceny operacji dla wybranych interwencji w ramach PS WPR na lata 2023-2027.

W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza po raz pierwszy przeprowadzi nabory wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). W pierwszej kolejności m.in będą przyjmowane wnioski na inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych w ramach tzw. interwencji.

Poniżej przedstawiono dwie interwencje wspierające inwestycje w gospodarstwach rolnych tj.  Premie dla młodych rolników i  Rozwój małych gospodarstw, dla których określono szczegółowe wytyczne dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy, w tym kryteria wyboru operacji. Wzorem poprzednich lat ocena wniosków dokonywana będzie według konkretnych kryteriów. Sprawdźmy więc, co będzie podlegało ocenie, ile będzie można zdobyć punktów i na co warto zwrócić uwagę aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik.

„Premie dla młodych rolników”

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp.Kryteria wyboruLiczba pkt.Uwagi
1.Powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowymmax 3Przy ustalaniu liczby punktów za powierzchnię UR w gospodarstwie bierze się pod uwagę powierzchnię UR, które najpóźniej w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy będą stanowiły przedmiot własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z ZWRSP lub od JST, dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 8 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Punkty przyznaje się za powierzchnię UR powyżej średniej krajowej albo wojewódzkiej w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego.
2.Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności  1-4Punkty przyznaje się w zależności od wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu pracy. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy – Rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Punkty przyznawane w ramach tego kryterium wyboru nie sumują się.
3.Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność
a młodym rolnikiem:

         Punkty są przyznawane za różnicę wieku pomiędzy osobą fizyczną przekazującą gospodarstwo w całości i na własność lub do małżeńskiej wspólności majątkowej a wnioskodawcą/ młodym rolnikiem, przy czym własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha.
a) powyżej 15 do 25 lat3
b) powyżej 25 lat5
4.Przejmowanie gospodarstwa w całości4Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich UR oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
5.Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości:     Za uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne przyznaje się punkty, pod warunkiem, że powierzchnia UR gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni UR tego gospodarstwa. Punkty przyznawane w ramach tego kryterium sumują się. Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy – Kryteria wyboru operacji.
unijnym systemie jakości2
unijnym systemie jakości – rolnictwo ekologiczne4
krajowym systemie jakości1
6.Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowymmax 3Punkty przyznaje się za wielkość ekonomiczną gospodarstwa powyżej 19 500 euro.
7.Prowadzenie produkcji zwierzęcej2Punkty przyznaje się, jeśli co najmniej 50% wyliczonej w biznesplanie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa stanowi wielkość ekonomiczna osiągnięta z produkcji zwierzęcej.  
8.Dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy1Punkty przyznaje się, jeśli w dniu złożenia WOPP dana osoba jest domownikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uczniem w systemie dziennym albo studentem na studiach stacjonarnych, lub zarejestrowanym bezrobotnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.11. Premie dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 7 punktów.

W przypadku osób ubiegających się o pomoc, które uzyskały taką samą liczbę punktów,
o kolejności przysługiwania pomocy decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez kobietę. W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wyjściowa powierzchnia UR w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma gospodarstwo o większej powierzchni UR.
W przypadku osób ubiegających się o pomoc tej samej płci, które uzyskały taką samą liczbę punktów i wskazały w biznesplanie gospodarstwa o identycznej wyjściowej powierzchni UR, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego wnioskodawcę.

„Rozwój małych gospodarstw”

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Lp.Kryteria wyboruLiczba pkt.Uwagi
1.Uczestnictwo lub planowane uczestnictwo w systemach jakości:   Za uczestnictwo w systemie rolnictwo ekologiczne przyznaje się punkty, pod warunkiem, że powierzchnia UR gospodarstwa objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 % powierzchni UR tego gospodarstwa.
Uczestnictwo w systemie jakości musi być potwierdzone ważnym certyfikatem lub świadectwem jakości.                                           Maksymalna ilość – 5 punktów.
unijnym systemie jakości:  – rolnictwo ekologiczne4
 – innym niż rolnictwo ekologiczne2
b) krajowym systemie jakości1
2.Udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy3Przedmiot operacji powinien mieć związek z zakresem działalności będącej przedmiotem współpracy.
3.ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II2Co najmniej 50% powierzchni UR wchodzących w skład gospodarstwa w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II (tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m.).
4.Udział lub planowany udział w szkoleniu związanym z zakresem operacji przewidzianym w biznesplanie2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie – Wytyczne szczegółowe dotyczące przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.5. Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 3 punkty.

Spośród wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy przed pozostałymi wnioskodawcami (mężczyznami i wnioskodawcami niebędącymi osobami fizycznymi) mają kobiety. Natomiast o kolejności przysługiwania pomocy w ramach grupy kobiet oraz w ramach grupy pozostałych wnioskodawców decyduje wyższy przychód bazowy w gospodarstwie.

W ten sposób ocenione pozytywnie pod względem formalnym i  merytorycznym projekty trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Dzięki takiemu podejściu do realizacji zostaną wybrane operacje o odpowiedniej jakości, pozwalające zrealizować cele poszczególnych interwencji. Z przedstawionych wyżej kryteriów wynika, że zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami dla poszczególnych interwencji, istotne z punktu widzenia PS WPR 2023-2027 i wyboru projektu do przyznania pomocy są m.in.: wymiana pokoleniowa w rolnictwie, udział w systemach jakości i zorganizowanych formach współpracy.

Zakładając, że konkurencja w wyścigu po wsparcie finansowe zapowiada się duża, należy już na etapie sporządzania wniosku i biznesplanu, zadać sobie pytanie, nie tylko czy osiągniemy minimalną wymaganą ilość punktów, ale ile ich uzyskamy w ogóle i czy nasze gospodarstwo rolne wpisuje się ww. kierunki rozwoju.

W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane interwencje w ramach PS WPR 2023-2027 dla którychogłoszono terminy naboru wniosków. Szczegółowe informacje na temat interwencji, w tym wytycznych szczegółowych opisujących kryteria oceny oraz harmonogram naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-27.

Opracowanie: Oskar Wysocki, CDR Oddział w Poznaniu

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji