baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Inwestycja w młode pokolenie rolników

fot. Pixabay
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W Unii Europejskiej tylko 11% gospodarstw rolnych prowadzą rolnicy w wieku poniżej 40 lat. Młodych ludzi trudno jest namówić do rozpoczęcia działalności rolniczej. UE wdraża działania zachęcające młodych ludzi do zajęcia się rolnictwem. Otrzymują oni pomoc w rozpoczęciu działalności w postaci dotacji, wsparcia dochodu oraz świadczeń rzeczowych, jak np. dodatkowe szkolenia. Wspieranie młodego pokolenia europejskich rolników zwiększa przyszłą konkurencyjność unijnego rolnictwa, i pomaga zagwarantować Europie dostawy żywności na nadchodzące lata.

Wsparcie

Młodzi rolnicy otrzymują pomoc z unijnych środków wsparcia dochodu w postaci płatności dla młodych rolników. Co do zasady organy krajowe muszą:

• zarezerwować do 2% łącznego przydziału środków na wsparcie dochodu na płatności dla młodych rolników;

• określić liczbę hektarów przypadających na gospodarstwo i objętych wsparciem w ramach płatności dla młodych rolników (do 90 ha);

• wybrać jedną z metod wyliczenia płatności dla młodych rolników (do 50% płatności na wsparcie dochodu rolników);

• zdecydować, czy beneficjenci płatności dla młodych rolników powinni posiadać odpowiednie umiejętności lub spełniać określone wymogi w zakresie szkoleń;

• po ustaleniu warunków, jakie muszą spełnić młodzi rolnicy, przyznać im płatności na okres pięciu lat;

• priorytetowo traktować młodych rolników przy przyznawaniu uprawnień do płatności podstawowej z rezerwy krajowej/regionalnej (w państwach UE, które stosują system płatności podstawowej, to priorytetowe traktowanie jest ważne dla młodych rolników, którzy nie mają uprawnień do płatności, mają mniejsze uprawnienia do płatności niż hektary gruntów rolnych lub mają uprawnienia do płatności o niskiej wartości).

Rozwój obszarów wiejskich

Programy rozwoju obszarów wiejskich często zapewniają młodym rolnikom dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności. Wsparcie to może obejmować dotacje, kredyty i pożyczki lub gwarancje, które mają pomóc w rozwoju gospodarstw rolnych, bądź też porady dotyczące rozpoczęcia działalności rolniczej.

Działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich są wspierane także za pośrednictwem inicjatywy „Młodzi rolnicy”. Łączy ona wsparcie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) z wiedzą fachową Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Łącznie wsparcie wyniesie 1 mld euro i zostanie przeznaczone na kredyty i pożyczki zarządzane przez lokalne banki i spółki leasingowe działające w całej UE. Co najmniej 10% kwoty pożyczonej uczestniczącym bankom zostanie przeznaczone dla rolników w wieku poniżej 41 lat, którzy otrzymają korzystne konkurencyjne warunki finansowania.

Nowa WPR 2023–2027

W czerwcu 2021 r. po szeroko zakrojonych negocjacjach między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską osiągnięto porozumienie w sprawie nowej wspólnej polityki rolnej (WPR). Porozumienie to formalnie przyjęto 2 grudnia 2021 r., zaś nowa WPR rozpocznie się 1 stycznia 2023 r.

W ramach nowej WPR wprowadzone zostaną zmiany do obecnego systemu wsparcia dochodu, między innymi środki, które mają zapewnić bardziej sprawiedliwy podział wsparcia finansowego dla rolników i pracowników w całej UE. Obecne środki wsparcia dochodu będą kontynuowane do 2023 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia przejściowego WPR.

Potrzeby młodych rolników

W 2015 r. UE przeprowadziła badanie ankietowe wśród ponad 2 tys. rolników w wieku poniżej 40 lat, aby lepiej zrozumieć potrzeby młodych rolników i zebrać informacje na ten temat służące za podstawę kształtowania unijnej polityki. Z badania wynikało, że znaczącym problemem dla młodych rolników jest dostępność gruntów do kupienia lub dzierżawy. Ankieta zwróciła uwagę na potrzebę większego wsparcia finansowego i dostępu do kredytów oraz ujawniła trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Źródło: agriculture.ec.europa.eu

Czytaj więcej

Premie dla młodych rolników

Od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. będzie można ubiegać się o przyznanie premii dla młodych rolników. Wsparcie to realizowane jest